Thông tin chung về Úc

Thông tin chung về Úc

Úc là nước thuộc khối thịnh vượng chung, gồm 6 bang và 2 khu vực lãnh thổ, và được coi...

Địa lý, khí hậu Úc

Địa lý. Úc gồm 6 bang và hai khu vực lãnh thổ. Xem thêm thông tin về từng bang tại...