Hệ thống giáo dục Đức

Hệ thống Giáo dục Đức

Hệ thống giáo dục của Đức tương đối phức tạp, theo đó học sinh được phân loại từ rất sớm...