Thông tin chung:

Chương trình phổ thông tại Úc kéo dài 12 năm và được chia thành tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 6), trung học cơ sở (từ lớp 7 đến lớp 10) và trung học phổ thông (lớp 10 và lớp 11). Trong chương trình phổ thông, có hai loại bằng cấp:

 1. Chứng chỉ hết lớp 10
 2. Chứng chỉ hết phổ thông trung học, chứng chí này được gọi bằng những tên goi khác nhau tùy theo từng bang. Danh sách dưới đây thể hiện tên bang- tên chứng nhận được gọi.

-  Canberra: ACT Year 12 Certificate

-  New South Wales: Higher School Certificate (HSC)

-  Khu vực lãnh thổ phía bắc: Northern Territory Certificate of Education (NTCE)

-  Queensland: Senior Certificate

-  Nam Úc: South Australian Certificate of Education (SACE)

-  Tasmania: Tasmanian Certificate of Education (TCE)

-  Victoria: Victorian Certificate of Education (VCE)

-  Tây Úc:  WA Certificate of Education (WACE)

Tại Úc, học sinh phổ thông từ lớp 10 trở lên có thể học song song chương trình phổ thông  ngay trong trường và chương trình đào tạo nghề. Khi học hết phổ thông, học sinh có thể đi làm, học nghề hoặc học lên đại học. Một số trường đào tạo phổ thông có đào tạo dự bị đại học và thường những chương trình này gắn với các chương trình đại học cụ thể:

Tìm kiếm các trường phổ thông tại Úc

Tất cả các trường  
-  Tra cứu tất cả các trường tại Úc  
-  Tra cứu trường theo tên 
-  Các trường bang New South Wales 
-  Các trường công lập bang NSW 
-  Các trường bang Victoria 
-  Các trường công lập bang VIC 
-  Các trường bang Nam Úc 
-  Các trường công lập bang VIC 
-  Các trường bang Tây Úc 
-  Các trường công lập bang Tây Úc 
-  Các trường bang Queensland 
-  Các trường công lập bang QLD 
-  Các trường bang Tassmania 
-  Các trường công lập bang TAS 
-  Các trường tại Canberra 
-  Các trường phổ thông tại Canberra 
-  Các trường khu lãnh thổ phía bắc 
-  Các trường công lập khu lãnh thổ phí Băc 
-  Các trường dòng (Catholic)    
-  Các trường nội trú 
-  Các trường  khác 
-  Các trường dành cho học sinh đặc biệt 
-  Các trường nữ sinh 
-  Các trường nam sinh 
-  Các trường chuyên (học thuật) 
-  Các trường quốc tế tại Úc 

-  Các trường nghệ thuật biểu diễn 

-  Các trường chuyên thể thao 

Tham khảo:

-  Độ tuổi, giáo dục 

-  Các kì khai giảng tại Úc 

-  Các website về giáo dục Úc 

-  Hệ thống các trường phổ thông Úc 

-  Thông tin giáo dục tại các bang 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ