Các trường đại học công lập Malayssia được nhà nước bao cấp về tài chính, chương trình cử nhân đào tạo bằng tiếng Mã Lai hoặc tiếng Anh (ít), tuy nhiên các chương trình sau đại học được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Có các chương trình học bổng của các trường dành cho sinh viên dạng nghiên cứu, tiến sỹ…

Dưới đây là danh sách các trường đại học công lập Malaysia.

 1. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
 2. Universiti Kebangsaan Malaysia
 3. Universiti Malaysia Kelantan
 4. Universiti Malaya
 5. Universiti Malaysia Pahang
 6. Universiti Malaysia Sarawak
 7. Universiti Malaysia Perlis
 8. Universiti Malaysia Sabah
 9. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
 10. Universiti Pendidikan Sultan Idris
 11. Universiti Putra Malaysia
 12. Universiti Sains Islam Malaysia
 13. Universiti Sains Malaysia
 14. Universiti Teknologi Malaysia
 15. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
 16. Universiti Teknikal Malaysia Melaka
 17. Universiti Teknologi MARA
 18. Universiti Utara Malaysia