Các trường đại học Malay

Các trường đại học Malaysia

Các trường đại học công lập Malayssia được nhà nước bao cấp về tài chính, chương trình cử nhân đào...