Thông tin chung Hàn Quốc

Thông tin chung về Hàn Quốc

Hàn Quốc thực hiện chế độ tư pháp ba cấp gồm Toà án Tối cao, ba toà Thượng thẩm và...