Công ty Sao Viet A&T xin trả lời :

Thông thường, các sinh viên tốt nghiệp trung học phổ thông ở Việt Nam được nhận vào trường đại học theo hướng khoa học ứng dụng khi đáp ứng được các yêu cầu đầu vào của truồng. Khóa học cử nhân tại trường khoa học ứng dụng là bốn năm. Trường đại học khoa học ứng dụng chỉ dạy bậc cử nhân và thạc sĩ. Khóa học cử nhân tại trường đại học theo hướng nghiên cứu là ba năm. Trường đại học theo hướng nghiên cứu dạy bậc cử nhân đến tiến sĩ.