Hệ thống giáo dục Nhật Bản

Hệ thống giáo dục Nhật Bản

Đối với 1 bộ phận khối tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trung học của trường...