Công ty Sao Viet A&T xin trả lời :

Tại Australia, bằng cấp được thống nhất theo một khung bằng cấp quốc gia để người học có thể dễ dàng chuyển đổi cũng như các trường dễ dàng trong việc quản lý. Với các bằng sau đại học gồm có :

  • Chứng chỉ sau đại học (Graduate certificate),
  • Bằng sau đại học (Graduate Diploma),
  • Bằng Thạc sĩ (Master Degree),
  • Bằng Danh dự (Honour),
  • Bằng Tiến sĩ (PhD/ Doctorate).

Vậy bằng Graduate Diploma là một loại bằng cấp sau đại học trong khung bằng cấp